Statut

Statut stowarzyszenia Przystań Pomysłów
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie Przystań Pomysłów, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Hajnówka.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej .
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. Decyzje o przynależności do krajowych, międzynarodowych, zagranicznych organizacji pozarządowych i innych instytucji podejmuje zarząd stowarzyszenia stosowną uchwałą przyjętą zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Prezesa, z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7
Celem stowarzyszenia jest:
1) Integracja, promocja i organizacja aktywności społeczno-obywatelskiej młodzieży szkolnej na terenie województwa podlaskiego.
2) Promocja i organizacja młodzieżowego wolontariatu, oraz innych form np. poprzez rozwój harcerstwa ;
3) Wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy infrastruktury umożliwiającej aktywizację młodzieży;
4) Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju rynku pracy, zmniejszania liczby bezrobotnych oraz usuwania negatywnych skutków bezrobocia;
5) Szeroko rozumiana edukacja i działalność proekologiczna;
6) Popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
7) Dobroczynność;
8) Promowanie pozytywnych, aktywnych postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wydawanie czasopism, broszur, książek o tematyce zgodnej z celami stowarzyszenia
2. Organizowanie festynów, imprez sportowo-rekreacyjnych
3. Organizowanie obozów rehabilitacyjno — terapeutycznych.
4. Współpracy z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.
5. Organizowanie narad, konkursów, wystaw, pokazów odczytów o tematyce związanej z celami stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia (zwana dalej Komisją)

§ 18
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium.
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

§ 23
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego, z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.

§ 24
Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół.

Zarząd

§ 25
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami członków zarządu, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Członków pierwszego zarządu wybiera Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z od 2 do 7 osób, w tym prezesa i wiceprezesa wybieranych na posiedzeniu zarządu. Pierwszego prezesa i wiceprezesa wybiera Walne Zebranie.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja rewizyjna
§ 27
Komisja Rewizyjna jest organem opiniotwórczym, doradczym i nadzorczym odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą również być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28
W skład Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisją wchodzi od 2 do 7 osób. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcje lub dla rozszerzenia składu Komisji powołuje swą decyzją Walne Zebranie Członków.
§ 29
Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych podczas pracy, jako Członek Komisji.

§ 30
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa wraz z upływem kadencji bądź z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych oraz odwołania. Odwołanie Członka Komisji Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane powyżej okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Komisji Stowarzyszenia albo powodują utratę zaufania do danego Członka Komisji.

§ 31
Członkowie Komisji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i popularyzowania jej celów.

§ 32
Wszyscy członkowie Komisji mają równe prawa i obowiązki.

§ 33
Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji nie rzadziej niż raz w roku.

§ 34
Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie oraz porządku obrad.

§ 35
W posiedzeniach Komisji może uczestniczy przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia.

§ 36
Przewodniczący Komisji i Wiceprzewodniczący wybierany jest przez członków Komisji zwykłą większością głosów. Pierwszy Przewodniczący powoływany jest przez członków założycieli na zebraniu założycielskim.

§ 37
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego, z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.

§ 38
Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół.

§ 39
W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

§ 40
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia do Zarządu.
2. Opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4. Opiniowania i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
5. Podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków na cele Stowarzyszenia,
6. Opiniowanie i zatwierdzanie wszelakich zmian wprowadzanych do statutu,
7.Występowanie do Zarządu z wnioskiem o przyznawanie odznak, medali honorowych i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Stowarzyszenia. 8. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności oraz podejmowanie decyzji o wysokości wynagrodzenia Zarządu.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 41
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności
c) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
d) krajowe i zagraniczne darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych;
e) subwencje i dotacje od instytucji państwowych i osób prawnych;
f) środki uzyskane ze zbiórek publicznych, cegiełek, loterii, aukcji, imprez publicznych po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami.
g) odsetki od lokat kapitałowych
h) dochody z papierów wartościowych
i) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia, prowadzonej zgodnie ze statutem,
j) środki z funduszy strukturalnych UE oraz innych instytucji finansowych
k) inne przychody.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów stowarzyszenia , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

Sposób reprezentacji

§ 42
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, do ważności oświadczeń woli we wszystkich sprawach innych niż zaciąganie zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis co najmniej jednej osoby z Zarządu.

§ 43
Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych, dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis co najmniej jednej osoby z zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 44
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 45
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 16-11-2018r.