2020

  1. „Podlaskie Miasteczko Aktywności Seniorskiej” ASOS 2020

Projekt Podlaskie Miasteczko Aktywności Seniorskiej ma na celu poszukiwanie i wdrażanie nowych form budowania pozytywnego wizerunku aktywizacji osób starszych, zachęcania seniorów do uaktywniania się, rozwijania swoich kompetencji społecznych oraz włączania w partycypację w swoim środowisku lokalnym. Beneficjentami projektu będzie 150 osób 60+ z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. podlaskiego.

Na potrzeby projektu zbudujemy „Podlaskie Miasteczko Aktywności Seniorskiej”(PMAS), zaopatrzy je w specjalistyczne wyposażenie i zapewni wykwalifikowaną załogę animatorów. PMAS zawita do 15 miejscowości, by wspólnie z beneficjentami przeprowadzić jednodniową imprezę plenerową dla społeczności lokalnej. W każdej gminie objętej projektem przeprowadzona zostanie kampania promująca to wydarzenie oraz zagadnienia związane z aktywizacją seniorów i kształtowaniem pozytywnego postrzegania starości w podlaskim społeczeństwie.

Punktem kulminacyjnym będzie włącznie beneficjentów projektu w konsultacje społeczne dot. kształtowania budżetu gmin objętych projektem na rok 2021, w których to poproszą o zabezpieczenie środków na popularyzowanie i funkcjonowanie działających na danym terenie grup aktywizujących seniorów.

Zapraszamy na stronę projektu: „Podlaskie Miasteczko Aktywności Seniorskiej”

Ogólna wartość projektu- 197 775 zł, uzyskane dofinansowanie w kwocie 179 650 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

2. „Hajnowski Eko-Bus” – Program „Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy”

Projekt ma za zadanie powołać hajnowską sieć 10 eko-aktywnych młodzieżowych grup wolontariackich. W projekt zaangażowaliśmy 100 młodych ludzi, członków Szkolnych Kół Wolontariackich.  Uaktywnione eko- środowiska zintegrujemy i włączymy w partycypację społeczną na poziomie gmin i powiatu. Siłą eko grup przygotujemy i przeprowadzimy kampanię proekologiczną, która swym zasięgiem obejmie cały powiat oraz włączymy się w Hajnowski Budżet Obywatelski by w projektach miękkich pozyskać środki na eko działania w naszym środowisku. Kulminacją będzie organizacja pierwszego Forum hajnowskich eko-aktywnych, ustanowienie Hajnowskiej Konstytucji dla Ekologii a także zintegrowanie opiekunów wolontariatu i nauczyli eko-grup w nowej organizacji pozarządowej.

Zapraszamy na stronę projektu „Hajnowski Eko-Bus” oraz nasz Fanpage na platformie Facebook

Uzyskane dofinansowanie w ramach programu: 30 000 Euro